Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O.

§1.Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), w oparciu o który Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000448749, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł, świadczy Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.kobietazkasa.pl, stanowiącej własność Friendly Finance.
1.2. Regulamin określa w szczególności:
1.2.1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
1.2.2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Friendly Finance,
b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
1.2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
1.2.4. tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym http://www.kobietazkasa.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
1.4. Przed skorzystaniem z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.
1.5. Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika oznacza, iż:
1.5.1. Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu,
1.5.2. Użytkownik w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania jego przestrzegania.
1.6. Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, a także korzystanie z JavaScript i Cookies.
1.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie jest dopuszczalnym dostarczanie do Friendly Finance treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§2.Definicje
2.1. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące brzmienie:
2.1.1. "Baza Danych" oznacza bazę danych w rozumieniu Ustawy;
2.1.2. "Biura Informacji Gospodarczej" oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
2.1.3. "Biuro Informacji Kredytowej" oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110015, posiadająca numer NIP 951-17-78-633 i REGON 012845863;
2.1.4. "Biuro Obsługi Klienta" oznacza dział obsługi klienta Friendly Finance dedykowany do kontaktu i obsługi Użytkownika i odpowiednio Pożyczkobiorcy;
2.1.5."Friendly Finance" lub "Pożyczkodawca" oznacza spółkę pod firmą Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, posiadająca numer NIP: 1070025046 oraz numer REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych;
2.1.6. "Harmonogram Spłaty Pożyczki Ratalnej" oznacza harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Pożyczki Ratalnej, zawierający określenie wysokości oraz terminów płatności poszczególnych Rat Pożyczki należnych na rzecz Pożyczkodawcy w związku z zawartą Umową Pożyczki Ratalnej;
2.1.7. "Hasło" oznacza ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych (w konfiguracji zalecanej: co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne) ustalony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika, w celu zagwarantowania wyłączności dostępu danych Użytkownika i znany jedynie Użytkownikowi, które Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy, tj. nie ujawniać osobom trzecim;
2.1.8. "Klient" oznacza Konsumenta, który w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu korzysta z Usług Friendly Finance w celu zawarcia Umowy Pożyczki i/lub w związku z już zawartą Umową Pożyczki;
2.1.9. "Kodeks Cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
2.1.10. "Konsument" oznacza konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego;
2.1.11. "Pożyczka" oznacza środki pieniężne udostępnione Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie danej Umowy Pożyczki, stanowiące całkowitą kwotę kredytu w rozumieniu Ustawy, tj. sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki;
2.1.12. "Pożyczkobiorca" oznacza Użytkownika, którego łączy z Friendly Finance Umowa Pożyczki;
2.1.13. "Profil Klienta" oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Użytkownika na Stronie Internetowej, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług;
2.1.14. "Prowizja za Udzielenie Pożyczki" oznacza opłatę za udzielenie Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę;
2.1.15. "Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty;
2.1.16. "Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" oznacza dokonywane na podstawie Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki odroczenie Terminu Spłaty Pożyczki określonego w Umowie Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty o dodatkowy okres – wnioskowany przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
2.1.17. "Rachunek" oznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.);
2.1.18. "Rata" lub "Rata Pożyczki" oznacza odpowiednio część Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki Ratalnej, płatną w terminie określonym w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.19. "Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Friendly Finance Poland sp. z o.o.;
2.1.20. "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym http://www.kobietazkasa.pl, stanowiącą własność Friendly Finance, za pomocą której Friendly Finance świadczy Usługi;
2.1.21. "Tabela Opłat i Prowizji" oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do danej Umowy Pożyczki;
2.1.22. "Termin Spłaty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w Umowie Pożyczki i wynikającymi z właściwej Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie z zawartą Umową Pożyczki;
2.1.23. "Termin Spłaty Raty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić daną Ratę Pożyczki przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie z zawartą Umową Pożyczki Ratalnej oraz zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.24. "Umowa Pożyczki" oznacza umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), zawartą odpowiednio jako: (i) Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę, lub (ii) Umowa Pożyczki Ratalnej, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę,
2.1.25. "Umowa Pożyczki Ratalnej" oznacza Umowę Pożyczki udzieloną na okres nie krótszy niż 3 (trzy) miesiące kalendarzowe, której spłata ma nastąpić w ratach miesięcznych w wysokości i terminach określonych w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.26. "Umowa o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" umowa, o której mowa w przepisie art. 33 Ustawy, przewidującą odroczenie płatności, tj. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki w przypadku, gdy Pożyczkobiorca jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z uprzednio zawartej Umowy Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, zawierana przez Strony w związku z Umową Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty i w celu jej wykonania;
2.1.27. "Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty" oznacza umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy, której spłata ma nastąpić w całości w jednym terminie, tj. w Terminie Spłaty Pożyczki;
2.1.28. "Usługi" oznacza usługi świadczone przez Friendly Finance drogą elektroniczną, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
2.1.29. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.);
2.1.30. "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204);
2.1.31. "Użytkownik" oznacza osobę fizyczną korzystająca z zasobów Strony Internetowej, w tym Pożyczkobiorcę;
2.1.32. "Wniosek o Pożyczkę" oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wniosek o zawarcie danej Umowy Pożyczki.
2.1.33. "Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki określonego w Umowie Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, który stanowi podstawę do zawarcia Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki.

§3.Rodzaj i zakres świadczonych Usług
3.1. Friendly Finance w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela Konsumentom Pożyczek, zawierając z Konsumentami umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy.
3.2. Umowa Pożyczki zawierana jest na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy Pożyczki włącznie, stosownie do postanowień przepisów Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854).
3.3. Friendly Finance udziela pożyczek w złotych polskich (PLN) w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na Rachunek Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki.
3.4. W celu zawarcia Umowy Pożyczki Użytkownik powinien:
3.4.1. utworzyć Profil Klienta na Stronie Internetowej zapoznając się uprzednio z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz akceptując te postanowienia,
3.4.2. złożyć Friendly Finance odpowiedni Wniosek o Pożyczkę,
3.5. Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Friendly Finance dokonuje oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej Użytkownika. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3.6. W jednym czasie Pożyczkobiorca może mieć zawartą z Friendly Finance tylko jedną Umowę Pożyczki. W przypadku, gdy w chwili złożenia Wniosku o Pożyczkę Pożyczkobiorca ma niespłaconą poprzednią Pożyczkę udzieloną na podstawie Umowy Pożyczki, Wniosek o Pożyczkę zostanie rozpatrzony przez Friendly Finance jedynie po spłacie Pożyczki uprzednio udzielonej danemu Pożyczkobiorcy.
3.7. W ramach Strony Internetowej Friendly Finance świadczy następujące Usługi:
3.7.1. utworzenie i obsługa Profilu Klienta, za pomocą którego Użytkownik może:
a) składać Wnioski o Pożyczkę oraz Wnioski o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki,
b) zawierać Umowy Pożyczki,
c) wprowadzać oraz dokonywać aktualizacji swoich danych osobowych,
d) utrzymywać bieżący kontakt z Friendly Finance, w tym kierować zapytania dotyczące oferty Friendly Finance,
e) kontrolować stan aktualnego zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki zawartej z Friendly Finance.

§4.Utworzenie i obsługa Profilu Klienta
4.1. Profil Klienta może zostać utworzony przez Użytkownika samodzielnie, za pośrednictwem Strony Internetowej albo telefonicznie, za pośrednictwem konsultanta z Biura Obsługi Klienta na podstawie danych uzyskanych od Użytkownika w trakcie rozmowy telefonicznej.
4.2. Użytkownik powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe i aktualne dane, w tym dane osobowe.
4.3. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Friendly Finance w błąd oraz skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Friendly Finance, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Użytkownika.
4.4. W ramach utworzenia Profilu Klienta (rejestracja) Użytkownik może jednocześnie złożyć Wniosek o Pożyczkę.
4.5. W ramach składania Wniosku o Pożyczkę na Profilu Klienta, Pożyczkodawca przesyła na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika podczas rejestracji, wiadomość SMS zawierającą kod autoryzacyjny niezbędny do ukończenia procesu wnioskowania o Pożyczkę.
4.6. Po otrzymaniu kodu, o którym mowa w pkt. 4.5 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu weryfikacyjnego ze swojego Rachunku na wskazany w Profilu Klienta jeden z Rachunków Friendly Finance, zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej
4.7. W tytule przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4.6 powyżej, Użytkownik wpisuje kod autoryzacyjny wskazany w wiadomości SMS. W przypadku niewpisania w tytule przelewu kodu autoryzacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo niewskazania w danych przelewu weryfikacyjnego adresu Pożyczkobiorcy, proces wnioskowania o Pożyczkę nie zostanie zakończony.
4.8. Punkty 4.6 oraz 4.7 nie dotyczą umów innych niż zawierane drogą elektroniczną bezpośrednio przez Pożyczkobiorcę.
4.9. Przelewy internetowe wykonywane poprzez Stronę Internetową obsługiwane są przez system płatności Sofort na warunkach określonych przez operatora tego systemu.
4.10. Przed zawarciem wybranej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy pobranie, zapisanie i wydrukowanie tej umowy.
4.11. Z zastrzeżeniem ust. 4.12 poniżej, Użytkownik ma prawo do usunięcia Profilu Klienta w każdym czasie. W tym celu, za pomocą loginu oraz Hasła Użytkownika, Użytkownik powinien zalogować się do Profilu Klienta. Usunięcie Profilu Klienta następuje poprzez kliknięcie w link przeznaczony do usunięcia Profilu Klienta, znajdujący się w Profilu Klienta.
4.12. Usunięcie Profilu Klienta jest możliwe w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada aktywnych zobowiązań względem Friendly Finance z tytułu zawartych Umów Pożyczki.
4.13. Usunięcie Profilu Klienta wiąże się z brakiem możliwości po stronie Użytkownika do dalszego korzystania z Usług Friendly Finance polegających w szczególności na składaniu Wniosków o Pożyczkę oraz zawierania Umów Pożyczki w rezultacie tak złożonych wniosków.

§5.Sposób i wymogi zawarcia Umowy Pożyczki
5.1. W celu zawarcia Umowy Pożyczki, Użytkownik na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę powinien:
5.1.1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
5.1.2. być Konsumentem;
5.1.3. być osobą pełnoletnią;
5.1.4. posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, być zameldowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5.1.5. posiadać zdolność do spłaty zobowiązań względem Friendly Finance powstałych na skutek zaciągnięcia danej Pożyczki;
5.1.6. posiadać Profil Klienta na Stronie Internetowej;
5.1.7. nie posiadać zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
5.1.8. działać z zamiarem zawarcia umowy o kredyt konsumencki na odległość w rozumieniu Ustawy.
5.2. Umowa Pożyczki zostanie zawarta, jeżeli zostaną spełnione łącznie niżej wskazane wymogi:
5.2.1. Użytkownik utworzył Profil Klienta na Stronie Internetowej oraz złożył Wniosek o Pożyczkę;
5.2.2. Użytkownik uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
5.2.3. po złożeniu Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkobiorca dokonał przelewu z Rachunku Pożyczkobiorcy na wskazany w Profilu Klienta jeden z Rachunków Pożyczkodawcy kwoty 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty weryfikacyjnej,
5.2.4. Użytkownik uzyskał od Pożyczkodawcy potwierdzenie zawarcia Umowy w sposób określony w ust. 5.6 poniżej.
5.3. W przypadku, gdy Klient składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem Profilu Klienta, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich pól tego formularza. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem konsultanta z Biura Obsługi Klienta wykonując telefon do Działu Obsługi Klienta, zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych w rozmowie z konsultantem Biura Obsługi Klienta. Rozmowy telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta będą rejestrowane dla celów dowodowych.
5.4. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w Bazie Danych lub zbiorze danych Friendly Finance, Friendly Finance niezwłocznie przekaże Użytkownikowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże Bazę Danych, w której sprawdzenia tego dokonano.
5.5. W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z Umową Pożyczki. W takim przypadku, wszelkie opłaty uiszczone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Umową Pożyczki podlegają zwrotowi na rzecz Pożyczkobiorcy.
5.6. Umowa Pożyczki zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę zawarcia Umowy Pożyczki, co następuje w drodze informacji skierowanej przez Pożyczkodawcę na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany w Profilu Klienta. Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, Pożyczkodawca przesyła do Pożyczkobiorcy, w formie umożliwiającej ich zapisanie i wydrukowanie: Umowę Pożyczki, Formularz informacyjny, Tabelę Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę, Formularz odstąpienia od umowy. Jednocześnie Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o udostępnieniu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, na Profilu Klienta.
5.7. Na wniosek Pożyczkobiorcy, Friendly Finance niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki zobowiązana będzie przesłać na adres zamieszkania wskazany przez Pożyczkobiorcę w Profilu Klienta dokumenty, o których mowa w ust. 5.6 powyżej, w formie papierowej.
5.8. Warunki rozwiązywania Umowy Pożyczki regulują postanowienia poszczególnych Umów Pożyczki.

§6.Koszty Pożyczki
6.1. Z zastrzeżeniem ust. 6.2 poniżej, tytułem udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Friendly Finance Prowizji za Udzielenie Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę.
6.2. Friendly Finance zastrzega sobie prawo do udzielania Pożyczek bez pobierania prowizji, o której mowa w ust. 6.1 powyżej, informując Pożyczkobiorcę o takiej możliwości przed zawarciem danej Umowy Pożyczki. Informacja w tym zakresie podana zostanie także w Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę.
6.3. W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do właściwej Umowy Pożyczki.

§7.Ochrona prywatności
7.1. Friendly Finance nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym loginu lub Hasła dotyczących Profilu Klienta.
7.2. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu na Stronie Internetowej uważa się za dokonane przez Użytkownika.
7.3. Friendly Finance oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

§8.Reklamacje
8.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.
8.2. Reklamacja może zostać złożona:
a). w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Friendly Finance, tj. ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa,
b). w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Friendly Finance, tj.: ,
ustnie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 22 112 0 112.
8.3. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny Użytkownika, adres e-mail, telefon kontaktowy Użytkownika oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji.
8.4. Friendly Finance udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
8.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8.4 powyżej, Friendly Finance przekaże Użytkownikowi informację, w której:
8.5.1. wyjaśni Użytkownikowi przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację;
8.5.2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;
8.5.3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Friendly Finance.
Postanowienia ust. 8.6 poniżej stosuje się odpowiednio.
8.6. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając powiadomienie w tym przedmiocie na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta.
8.7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań względem Friendly Finance.
8.8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Pożyczkobiorca ma możliwość: a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o.; szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: http://www.rf.gov.pl, b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego – wówczas jako stronę pozwaną należy wskazać Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa; sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Friendly Finance Poland sp. z o.o..
8.9. Strony mogą poddać spór wynikający z Umowy Pożyczki pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie par. 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda Stron. Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami, określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym pod adresem elektronicznym: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.
8.10. W celu rozwiązania sporu Pożyczkobiorca może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8.11. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: http://www.rf.gov.pl.
8.12. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 8.8 pkt a) oraz 8.11 powyżej
8.13. Pożyczkobiorca będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów
8.14. Organem nadzoru właściwym dla Friendly Finance jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§9.Korzystanie z plików Cookies
9.1. Strona Internetowa używa plików tekstowych zwanych „Cookies”.
9.2. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Użytkownika.
9.3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych funkcjonalności.
9.4. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
9.5. Pliki Cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystywaniu plików Cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na Stronie Internetowej.
9.6. W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje na Stronie Internetowej mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
9.7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik m. in.:
a) w przeglądarce Internet Explorer,
b) w przeglądarce Chrome,
c) w przeglądarce Mozilla Firefox,
d) w przeglądarce Opera,
e) w przeglądarce Safari.
9.8. W ramach Strony Internetowej stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Strony internetowej). Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Strony Internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.
9.9. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 ze zm.), Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

§10.Ochrona danych osobowych
10.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa.
10.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Friendly Finance w celu:
10.2.1. utworzenia i obsługi Profilu Klienta,
10.2.2. zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we Wniosku o Pożyczkę lub Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki;
10.2.3. zapewnienia bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
10.2.4. wykonania i zawarcia Umowy Pożyczki oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Friendly Finance działalności gospodarczej;
10.2.5. uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności w związku z ich nieuprawnionym wykorzystaniem do założenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej lub zawarciem Umowy Pożyczki (zabezpieczenia danych);
10.2.6. zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej;
10.2.7. archiwalnych i statystycznych w tym na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. w razie niezawarcia, wygaśnięcia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy Pożyczki.
10.3. W oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, dane osobowe Użytkownika będą udostępniane przez Friendly Finance następującym odbiorcom: Biuro Informacji Kredytowej, a także Biurom Informacji Gospodarczej i Współpracującym Kredytodawcom. Udostępnienie danych odbywać się będzie w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w związku ze złożonym przez Uzytkownika Wnioskiem o Pożyczkę oraz w związku z zawartą Umową Pożyczki.
10.4. W oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodę, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Friendly Finance w celach marketingu bezpośredniego realizowanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dotyczącego promocji:
a) produktów i usług własnych Friendly Finance,
b) produktów i usług partnerów biznesowych Friendly Finance.
10.5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Friendly Finance w celu ich udostępniania partnerom biznesowym Friendly Finance, w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów, realizowanego przez te podmioty przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
10.6. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne.

§11.Postanowienia końcowe
11.1. Friendly Finance ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn:
11.1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie usług finansowych przez Friendly Finance w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
11.1.2. potrzeby dostosowania niniejszego Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa,
11.1.3. zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji, interpretacji lub innych aktów wydawanych przez właściwe organy w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
11.1.4. modyfikacja funkcjonalności produktów, usług lub metod świadczenia usług spowodowane względami technologicznymi,
11.1.5. wzbogacenia lub zmiany oferty Friendly Finance o nowe produkty kredytowe.
11.2. Friendly Finance przekaże Użytkownikowi informacje o zmianach Regulaminu w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z nowym Regulaminem na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu.
11.3. Jeżeli do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi pisemnego (lub w formie wiadomości e-mail) sprzeciwu wobec tych zmian – uznaje się, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują Strony.
11.4. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 7.11.2017 r. i znajduje zastosowanie do Umów Pożyczki zawartych od tej daty włącznie.

Potrzebujesz pilnie pieniędzy?

Weź pożyczkę!

Ile potrzebujesz?
Na jak długo?
Koszt pożyczki
RRSO
%
Kwota pożyczki

Razem
Termin spłaty