Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

Celem niniejszej Polityki jest: wskazanie zasad ochrony prywatności obowiązujących na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: http://www.kobietazkasa.pl, stanowiącej własność Friendly Finance Poland sp. z o.o., określenie zasad korzystania z plików Cookies. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o: Polityce – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w Friendly Finance Poland sp. z o.o. Grupa – należy przez to rozumieć grupę kapitałową „4Finance”, do której należy Spółka Spółce – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł Pracownik – osoba fizyczna pozostająca ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym: http://www.kobietazkasa.pl, stanowiąca własność Spółki Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową i/lub korzystająca z jej funkcjonalności, w tym będąca zarejestrowanym Użytkownikiem posiadającym Profil klienta Profil klienta – indywidualne konto Użytkownika utworzone przez Użytkownika na Stronie internetowej Administrator – Spółka, będąca administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 Ustawy.

§ 2 Zasady ochrony prywatności na Stronie internetowej

Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy. Połączenie z witryną Strony internetowej jest szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL, co zapewnia poufność przesyłanych informacji, w tym danych osobowych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni Pracownicy Spółki oraz osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej na mocy umowy, o której mowa w art. 31 Ustawy, zawartej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy i/lub podmiotami trzecimi. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą, a w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

§ 3 Informacje pozyskane przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej

W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i/lub w celu jej realizacji, a także w celu rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, Spółka przetwarza za pośrednictwem Strony internetowej informacje o Użytkownikach, w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, PESEL, adres korespondencyjny, serię i numer dowodu osobistego, dochód netto, informację o posiadanym samochodzie, wykształcenie, informacje o zatrudnieniu, dodatkowe informacje udostępnione przez Użytkownika. Spółka może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wnioskach o zawarcie umowy. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane także podczas aktywności Użytkownika na Stronie internetowej. Zakres danych pozyskiwanych przez Spółkę stosownie do postanowień zdania poprzedniego obejmować będzie informacje dotyczące: lokalizacji Użytkownika lub sprzętu, z którego odwiedza Stronę internetową, numeru IP Użytkownika, czynności dokonanych przez Użytkownika na Stronie internetowej, czasu reakcji Użytkownika na Stronie internetowej. Informacje o Użytkowniku, o których mowa w ust. 3 powyżej, służą diagnozowaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, a także tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej.

§ 4 Korzystanie z plików Cookies

Strona internetowa używa plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Użytkownika. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych funkcjonalności. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki Cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystywaniu plików Cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na Stronie internetowej. W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje na Stronie internetowej mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik m. in.: w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Mozilla Firefox, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari. W ramach Strony internetowej stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Strony internetowej). Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony internetowej. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 ze zm.), Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

§ 5 Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkownika

Informacje dostarczone przez Użytkownika za pomocą Strony internetowej mogą być wykorzystane w następujących celach: utworzenie Profilu klienta oraz umożliwienie korzystania z Profilu klienta, zweryfikowanie tożsamości Użytkownika, przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej Użytkownika, bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, realizacji umowy zawartej przez Użytkownika ze Spółką, zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej, dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, Spółka przetwarzać będzie jego dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dotyczącego promocji: produktów i usług własnych Spółki, i/lub produktów i usług partnerów biznesowych Spółki. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, Spółka przetwarzać będzie jego dane osobowe w celu ich udostępniania partnerom biznesowym Spółki w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów, realizowanych przez nie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zgoda, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej, może być w każdym czasie odwołana.

§ 6 Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w ramach Strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości wynikających z postanowień niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 112 0 112. O zmianie niniejszej Polityki Spółka zawiadamia Użytkowników poprzez jej publikację na Stronie internetowej. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 22 lutego 2017 r.

Potrzebujesz pilnie pieniędzy?

Weź pożyczkę!

Ile potrzebujesz?
Na jak długo?
Koszt pożyczki
RRSO
%
Kwota pożyczki

Razem
Termin spłaty